Corresponding Author: Jian Hou

Department of Cardiac Surgery, The First Affiliated Hospital of Sun Yat-sen University, 58 Zhongshan Second Rd., Guangzhou 510080, GD (China)
E-Mail chnhouj@163.com