Corresponding Author: Jiangchuan Dong

Department of Emergency, The Second Affiliated Hospital of Chongqing Medical University, 76 Lingjiang Road, Chongqing 404100 (China)
Tel. +86-023-63693003, E-Mail dongjiangchuan@sohu.com