Corresponding Author: Jun Xu, Aibin Liang and Wenjun Zhang

East Hospital, Tongji University School of Medicine, 150 Jimo Road, Shanghai 200120 (China);
Dept. Hematol, Tongji Hospital of Tongji University School of Medicine, 389 Xincun Road, Shanghai 200065 (China);
E-Mail xunymc2000@yahoo.com; lab7182@tongji.edu.cn; zhangwenjun@tongji.edu.cn