Corresponding Author: Yan Fan and Rong Xiang

Department of Medicinal Chemistry, School of Medicine, Nankai University, 94 Weijin Road, Tianjin, 300071 (China)
E-Mail yanfan@nankai.edu.cn; rxiang@nankai.edu.cn