Corresponding Author: Yueshu Wang

The Hand Department of China-Japan Union Hospital of Jilin University, No. 126 Xiantai Street, Changchun (China)
E-Mail yueshuwang0007@sina.com