Corresponding Author: Renbin Huang

Pharmaceutical College, Guangxi Medical University, 22, Shuangyong Road, Nanning, Guangxi, 530021 (The People’s Republic of China)
Tel. +86-771-5339805, Fax +86/771/5358272, E-Mail huangrenbin518@163.com